Fragmenty lustracji dóbr królewskich dotyczące Nowosielec.

 

Poniższe skany pochodzą z Ksiąg wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795 opublikowanych przez Archiwum Główne Akt Dawnych i zawierają dane na temat  lustracji Nowosielec: Revizia Sanocka1665Lustracya Nowa Wszystkich Królewszczyzn w ziemi Sanockiey 1765. Lustracje i rewizje zawierają egzemplarze przeznaczone dla kancelarii koronnej. Są to opisy dóbr królewskich Rzeczypospolitej, przeprowadzane przez trzyosobowe komisje sejmowe.

Rok 1665 

Rok 1765